Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Tesislerindeki Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Doğuş Oto”) tarafından hazırlanmıştır. 

Tesislerimizin giriş kapıları, hizmet binalarımız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme alanları, otopark, güvenlik kulübesi, koridorlar ve çalışma alanlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, fiziki mekan/tesis güvenliği ve insan (çalışanlar ve tesislerimize gelen diğer kişiler) güvenliğinin sağlanması; suçu önleme ve işlenen suç ve kabahatlerin resmi mercilere bildirilmesi; toplum sağlığı, iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması; çalışma hayatı ile ilgili hukuki uyuşmazlıkların çözümü amaçlarıyla sürekli ve kesintisiz bir şekilde görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi İdari İşler Departmanı tarafından denetlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veri, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 

Tesislerimizde yer alan kapalı devre kamera sistemi ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, 90 (doksan) gün süreyle sunucularımızda saklanacak ve Kanun’un 7. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde re’sen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz, tesis güvenliğinin sağlanması amacıyla Doğuş Oto’nun sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğu özel güvenlik firmaları ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde resmi kamu kurumları, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişinin hakları kapsamında; (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] adresi üzerinden Doğuş Oto’ya iletebilirsiniz. Bu durumunda talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Doğuş Oto tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.